Συστήματα ISO

Πιστή στις θεμελιώδης δεσμεύσεις της, η Glass Cleaning, έχει προχωρήσεις στην πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της, ακολουθώντας ευλαβικά τις αρχές των παρακάτω προτύπων συστημάτων.

                  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που συμβάλει α) στη αποτελεσματική λειτουργία του, β) στην βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους και γ) στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Standardization Organization) και αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης.

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 για την εταιρεία, είναι:

 1. Η ανάγκη της επιχείρησης να αποδείξει την ικανότητά της να παράγει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν τους πελάτες - χρήστες
 2. Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 3. Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείρισης
 4. Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
 5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
 6. Η συμμόρφωσης προς τις θεσμικές και νομοθετικές απαιτήσεις

Το  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με τα άλλα δύο επόμενα πρότυπα συστήματα διαχείρισης.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2004 Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2004 είναι το πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Standardization Organization) και αφορά τα Περιβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης. Το βασικό σκεπτικό που οδήγησε στην καθιέρωση του προτύπου ήταν, η διαχείριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιδράσεων από την λειτουργία των παραγωγικών και μη μονάδων.

Οι βασικές αρχές του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2004 είναι:

 1. Η ανάλυση των κινδύνων για το περιβάλλον (διαρροές, ατυχήματα κ.λπ)
 2. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών μεθόδων για την εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών ευκαιριών όπου αυτές παρουσιάζονται
 3. Η μελέτη των επιδράσεων (απόβλητα, χρήση φυσικών πόρων ...)
 4. Η τήρηση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 5. Η καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου τήρησης των παραπάνω
 6. Η προσαρμογή στόχων και προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης

Στο εργοστάσιο γίνεται καταγραφή και μετρήσεις όλων των αποβλήτων της παραγωγής, με σκοπό την μείωση του όγκου του ρυπαντικού φορτίου και γενικότερα όλων το αποβλήτων, με σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση ή την διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία όπως η ανακύκλωση τους.

Μετρήσεις επίσης διεξάγονται για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο.

Τέλος στους χώρους της παραγωγής, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και οι προφυλάξεις για την αντιμετώπιση των εκπομπών θορύβου, την αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων κατά την ώρα της εργασίας, την ενδεχόμενη διαρροή πρώτων υλών στο περιβάλλον, την απόρριψη των υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες πυρασφάλειας κ.λπ.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων καθώς και οι επιχειρήσεις που παράγουν υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων, οφείλουν να διασφαλίζουν το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, να μεριμνούν για την υγεία των καταναλωτών και να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Standardization Organization) και αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Το βασικό σκεπτικό που οδήγησε στην καθιέρωση του προτύπου ήταν, η διαχείριση και ο έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων και αφορά την προστασία και την υγεία του καταναλωτή.

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 για την εταιρεία, είναι:

 1. Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα
 2. Η ανάλυση και η πρόληψη διατροφικών κινδύνων
 3. Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης φυσικών και οικονομικών πόρων
 4. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
 5. Η προστασία της επωνυμίας και της εικόνας της επιχείρησηςΤο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με τα άλλα δύο επόμενα πρότυπα συστήματα διαχείρισης.