Πολιτική της Εταιρίας & Συστήματα ISO

Πιστή στις θεμελιώδης δεσμεύσεις της, η Glass Cleaning, έχει προχωρήσεις στην πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της, ακολουθώντας ευλαβικά τις αρχές των παρακάτω προτύπων συστημάτων.

                        

 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που συμβάλει α) στη αποτελεσματική λειτουργία του, β) στην βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους και γ) στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Standardization Organization) και αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης.

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 για την εταιρεία, είναι:

 1. Η ανάγκη της επιχείρησης να αποδείξει την ικανότητά της να παράγει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα που να ικανοποιούν τους πελάτες - χρήστες
 2. Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 3. Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείρισης
 4. Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
 5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
 6. Η συμμόρφωσης προς τις θεσμικές και νομοθετικές απαιτήσεις

Το  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με τα άλλα δύο επόμενα πρότυπα συστήματα διαχείρισης.

 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015 Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015 είναι το πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Standardization Organization) και αφορά τα Περιβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης. Το βασικό σκεπτικό που οδήγησε στην καθιέρωση του προτύπου ήταν, η διαχείριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιδράσεων από την λειτουργία των παραγωγικών και μη μονάδων.

Οι βασικές αρχές του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015 είναι:

 1. Η ανάλυση των κινδύνων για το περιβάλλον (διαρροές, ατυχήματα κ.λπ)
 2. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών μεθόδων για την εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών ευκαιριών όπου αυτές παρουσιάζονται
 3. Η μελέτη των επιδράσεων (απόβλητα, χρήση φυσικών πόρων ...)
 4. Η τήρηση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 5. Η καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου τήρησης των παραπάνω
 6. Η προσαρμογή στόχων και προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης

Στο εργοστάσιο γίνεται καταγραφή και μετρήσεις όλων των αποβλήτων της παραγωγής, με σκοπό την μείωση του όγκου του ρυπαντικού φορτίου και γενικότερα όλων το αποβλήτων, με σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση ή την διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία όπως η ανακύκλωση τους.

Μετρήσεις επίσης διεξάγονται για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο.

Τέλος στους χώρους της παραγωγής, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και οι προφυλάξεις για την αντιμετώπιση των εκπομπών θορύβου, την αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων κατά την ώρα της εργασίας, την ενδεχόμενη διαρροή πρώτων υλών στο περιβάλλον, την απόρριψη των υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες πυρασφάλειας κ.λπ.

 
ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η GLASS CLEANING με στόχο την προστασία των πληροφοριών της GLASS CLEANING από όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει ένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 27001.

Η διεύθυνση της GLASS CLEANING εξασφαλίζει ότι:

•    Όλες η πληροφορίες της GLASS CLEANING προστατεύονται από ανεπίτρεπτη πρόσβαση.
•    Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται η εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των πελατών / ενδιαφερόμενων μερών.
•    Διασφαλίζεται η  ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
•    Μέσω της καθιέρωσης συγκεκριμένων διαδικασιών αναγνωρίζει και θέτει σε εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις για την μείωση του επιπέδου, την εξάλειψη όπου είναι δυνατόν, και την διαχείριση των πιθανών κινδύνων.
•    Θέτει, ανασκοπεί και διαχειρίζεται συγκεκριμένους στόχους για την διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας από καταστροφή των δεδομένων / πληροφοριών που διαχειρίζεται.
•    Οι πληροφορίες που χρειάζεται ο κάθε υπάλληλος για να κάνει την δουλειά του είναι διαθέσιμες.
•    Όλο το προσωπικό της GLASS CLEANING εκπαιδεύεται ανά τακτικά διαστήματα στις μεθόδους διασφάλισης πληροφοριών.
•    Όλες οι πραγματικές ή οι ύποπτες παραβιάσεις ασφάλειας πληροφοριών θα αναφερθούν στην διοίκηση και θα διερευνηθούν.
•    Όλο το προσωπικό συμμετέχει στην συνεχή βελτίωση του συστήματος αυτό και της GLASS CLEANING στο σύνολο.
•    Η GLASS CLEANING διαθέτει μηχανισμό προσδιορισμού και παρακολούθησης στόχων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Για να εξασφαλίζει τα παραπάνω, η GLASS CLEANING έχει βάλει σε εφαρμογή διάφορες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας που υποστηρίζουν την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών.

 

ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της GLASS CLEANING. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO45001 ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα (Εθνική και Ευρωπαϊκή) νομοθεσία και τις λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις.

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της με μηδενικά ατυχήματα και μηδενικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων.

Η διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Επιπλέον, δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση της επίδοσης του.

Η διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σε κάθε εργαζόμενο όλα τα απαιτούμενα μέσα, εγκαταστάσεις, ειδικό εξοπλισμό,  μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση και ότι άλλο απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην προσπάθεια της εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και για την πρόληψη από τραυματισμούς και ασθένειες των εργαζομένων.

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση της πρόνοιας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, θα πρέπει ο καθένας στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια.

ΕΛΟΤ ISO 22716:2007 Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής και Διάθεσης Καλλυντικών και Απολυμαντικών Προϊόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική για την Εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, για την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων της GLASS CLEANING, εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, μέσω των προσφερομένων προς αυτούς προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Βασική δέσμευση αποτελεί η τήρηση της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας & η συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες.
Επίσης οι εργαζόμενοι της GLASS CLEANING έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, για την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων στον τομέα ευθύνης τους.
Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις. Η εταιρεία σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο θα καλύπτει τις προβλεπόμενες ανάγκες της σε προσωπικό και εξοπλισμό βάσει των απαιτήσεων εκπλήρωσης των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης αποτυπώνεται γενικά στους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

 • Να εφαρμόζονται όλες οι διεργασίες με σκοπό την παροχή προϊόντων που θα είναι ασφαλή για τον καταναλωτή
 • Να εφαρμόζονται όλες οι διεργασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
 • Να κατανέμονται αναλόγως οι αρμοδιότητες και να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών.
 • Να υπάρχει προγραμματισμός για την εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες που απαιτούνται για την Εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
 • Την επίτευξη, την διατήρηση και την βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, παρέχοντας προϊόντα σταθερής και υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.
 • Να υποστηρίζεται και να προάγεται η ποιοτική σκέψη και συμπεριφορά.

Η Πολιτική για την Εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στην παραγωγή των καλλυντικών προϊόντων, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται και υλοποιούνται όλες οι ενέργειες της GLASS CLEANING, εκφράζεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων :

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων που παράγει και διακινεί, στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της. Έμφαση θα δίνεται στην κατανόηση της σημαντικότητας της τήρησης των διαδικασιών, από όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους, μέσω διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ποιότητας & ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων που προμηθεύει η εταιρεία στους πελάτες της, με διαρκή στόχο τη μείωση των μη συμμορφώσεων.
 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των προϊόντων μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους προκαθορισμένους όρους.
 • Να υπάρχει συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και μείωση των παραπόνων.

Με βάση την προαναφερόμενη στρατηγική, η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης βασισμένο στις αρχές του Προτύπου ISO 22716:2007 και δεσμεύεται για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η GLASS CLEANING παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής και σταθερής Ποιότητας και Ασφάλειας με στόχο την ικανοποίησή τους και την εμπιστοσύνη τους. Επίσης μεριμνά για την παροχή πλαισίου για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των στόχων Ποιότητας, την συνεχή τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και την παροχή των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων.