Σύμβαση Δικαιόχρησης

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην εισαγωγή της σύμβασης γίνεται περιγραφή για όλα τα πνευματικά και υλικά δικαιώματα που έχει προς εκμετάλλευση ο Δικαιοπάροχος Glass Cleaning και τα οποία έχουν καταχωρηθεί και προστατεύονται. Το "Πακέτο Δικαιόχρησης" περιλαμβάνει:

 • Κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο και εμπορικό σήμα.
 • Καθιερωμένη "φήμη και πελατεία".
 • Εξειδικευμένο service και οργανωμένα τμήματα από έμπειρα στελέχη.
 • Συγκεκριμένη προβολή και διαφήμιση των προϊόντων.
 • Καθιερωμένο τύπο καταστήματος με ειδική επιγραφή
 • Χρήση και κατοχή ειδικής τεχνογνωσίας προϊόντων
 • Ειδική μεταχείριση στην πολιτική τιμών από προμηθευτές
 • Ομοιότητα στην συσκευασία των προϊόντων

Ο Δικαιοπάροχος Glass Cleaning διατηρεί ένα οργανωμένο δίκτυο 27 καταστημάτων δικαιόχρησης και 15 εταιρικών. Ο κάθε Δικαιοδόχος (συνεργάτης) του δικτύου λειτουργεί μια ανεξάρτητη και αυτοτελή επιχείρηση και συναλλάσσεται με το δικό του όνομα.

 

2. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Περιγράφεται λεπτομερειακά όλη η εφαρμοζόμενη τεχνογνωσία αναφορικά με τις μεθόδους διοίκησης, διαχείρισης, επικοινωνίας, μάρκετινγκ και πωλήσεων κλπ . καθώς και οι μέθοδοι συνεργασίας με τον Δικαιοδόχο. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία:

 • Αναλυτικό κατάλογο των προϊόντων
 • Αναλυτικό κατάλογο των έντυπων υλικών Μάρκετινγκ
 • Λειτουργία Καταστήματος
 • Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής στις εταιρείες τροφίμων
 • Αναλυτική κατάσταση του εξοπλισμού
 • Διαδικασία ελέγχου λειτουργίας καταστήματος
 • Διαδικασία ενημέρωσης της Glass Cleaning
 • Υπόδειγμα σύνταξης προσφοράς σε πελάτη

 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρουσιάζεται ο γεωγραφικός τόπος με την βοήθεια χάρτη, μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Δικαιοδόχος.

 

4. Η ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην παρούσα παράγραφο προσδιορίζονται οι όροι με βάση τους οποίους το κατάστημα του δικαιοδόχου μπορεί να μεταστεγασθεί, να αλλάξει τοποθεσία ή να δημιουργηθεί και δεύτερο κατάστημα.

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) χρόνια.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Την διατήρηση του παραχωρημένου εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση
 • Την αποκλειστική διάθεση μόνο των προϊόντων του δικαιοπαρόχου και όχι άλλων ανταγωνιστικών.
 • Την πραγματοποίηση ελάχιστου κύκλου αγορών
 • Την αποκλειστική προσωπική επαγγελματική απασχόληση
 • Την διασφάλιση της μυστικότητας κάθε πληροφορίας
 • Την έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση των οφειλών του

Για την πιστή τήρηση των αρχών της σύμβασης ο Δικαιοδόχος (συνεργάτης) λαμβάνει ως επιβράβευση καλής λειτουργίας:

 • Για κάθε τρίμηνο του έτους ειδικό Bonus καλής λειτουργίας 5% επί των καθαρών αγορών (δηλαδή εκτός του ΦΠΑ και ειδικών εκπτώσεων)
 • Κάθε έτος ειδικό Bonus αγορών 2%

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου σχετικά με:

 

 • Την συνεχή υποστήριξη μεταφοράς της τεχνογνωσίας στον Δικαιοδόχο
 • Την παροχή αρχικής και συμπληρωματικής εκπαίδευσης
 • Την παραχώρηση μελέτης διαρρύθμισης και διαμόρφωσης καταστήματος
 • Την παράδοση και τοποθέτηση "επί παρακαταθήκη":
 1. φωτεινών επιγραφών
 2. ραφιών
 3. πάγκων επίδειξης προϊόντων και γραφείου,
 4. stand προβολών και προϊόντων
 • Την παράδοση του εγχειριδίου λειτουργίας
 • Την πανελλήνια και τοπική διαφημιστική υποστήριξη και την έρευνα αγοράς
 • Την παράδοση διαφημιστικού υλικού (prospectus) και δειγμάτων προϊόντων,
 • Την διαφημιστική προβολή των μεταφορικών μέσων του Δικαιοδόχου,
 • Τον συνεχή εφοδιασμό με όλα τα προϊόντα και εμπορεύματα,
 • Την παραχώρηση ειδικών εκπτώσεων για ειδικούς πελάτες
 • Την παραχώρηση δειγμάτων προϊόντων κλπ.

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε αντάλλαγμα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο Δικαιοδόχος θα καταβάλει:

 • το ποσό των 9.000 Euro (χωρίς Φ.Π.Α.) ως Αμοιβή Εισόδου (Entry Fee)
 • ποσοστό 2% επί των αγορών για ενέργειες Μάρκετινγκ (Marketing Fee)
 • το κόστος του αρχικού εμπορεύματος (περίπου 30.000 - 35.000 Euro χωρίς Φ.Π.Α.)

 

9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσιάζεται ο Τιμοκατάλογος Λιανικής Πώλησης και Τιμοκατάλογος Αγορών καθώς και η φιλοσοφία της ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής του δικτύου.

 

10. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτόματα τον χρόνο λήξης του συμβολαίου εκτός και εάν στο ενδιάμεσο έχει ανανεωθεί ή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διακοπής όπως η παραμέληση των υποχρεώσεων και για τα δύο μέρη. Υποχρεωτικά απαγορεύεται η άσκηση παρεμφερούς με την προηγούμενη εμπορική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή για ένα έτος μετά την λήξη της σύμβασης.

 

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οριστική παύση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, χρήσεις των εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων, εξόφληση κάθε οφειλής, επιστροφή κάθε υλικού που ανήκει στον Δικαιοπάροχο κλπ.

Περιγράφονται οι εγγυήσεις κάλυψης κάθε οφειλής προς τον Δικαιοπάροχο.

 

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αφορά την περίπτωση μη αντιγραφής του δικτύου από τον Δικαιοδόχο, ή την μη συμμετοχή του σε ανταγωνιστικές εταιρείες και την μη άσκηση της ίδιας δραστηριότητας στο ίδιο κατάστημα για ένα (1) έτος μετά την λήξη της σύμβασης.

 

13. ΡΗΤΡΕΣ

Αφορά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο Δικαιοδόχος δεν τηρήσει τις βασικές του υποχρεώσεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΟ ΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Aπευθυνθείτε στο internet@glasscleaning.gr ή στο τηλέφωνο 23920 91252.