Η Ορολογία

FRANCHISEΔικαιόχρηση

Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρός εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.


FRANCHISINGΔικαιόχρηση

Είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση ο δικαιοπάροχος, παραχωρεί στην άλλη, δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων και υπηρεσιών.


FRANCHISORΔικαιοπάροχος

Είναι η επιχείρηση που παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετέλλευσης του franchise μέ σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή / και υπηρεσίων.


FRANCHISΕΕΔικαιοδόχος

Είναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται απο τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετέλλευσης του franchise μέ σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή / και υπηρεσίων.


FRANCHISΕ FEEΔικαίωμα Εισόδου

Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise.


ROYALTIES Περιοδικά δικαιώματα

Είναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης.


FRANCHISE TRAININGΕκπαίδευση franchise

Είναι η εκπαίδευση που παρέχει ο δικαιοπάροχος στον δικαιοδόχο και στους υπαλλήλους του πάνω στο franchise και στις μεθόδους εκμετάλλευσης του.


QUALITY CONTROLΠοιοτικός έλεγχος

Είναι ο έλεγχος που διενεργεί ο δικαιοπάροχος επί τόπου στις μονάδες εκμετάλλευσης του franchise ώστε να πιστοποιείται η συμμόρφωση των δικαιοδόχων του δικτύου με τους κανόνες του Εγχειριδίου Λειτουργείας του franchise και τους όρους της σύμβασης franchise που έχουν υπογράψει τους σχετικούς με την ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσίων.


 

Περισσότερες πληροφορίες:

Aπευθυνθείτε στο internet@glasscleaning.gr ή στο τηλέφωνο 23920 91252.