Εταιρική Υπευθυνότητα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η Glass Cleaning, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την συνεχή ανταπόκρισή της στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες επίτευξης μιας αειφόρου ανάπτυξης. Με συντονισμένες ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν σε μια υπεύθυνη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διαχείριση, η εταιρεία έχει δεσμευθεί για την προσήλωση  στις παρακάτω 5 κύριες πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας:

 

  1. Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον με την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Καθαρισμού (χαρτικά - απορρυπαντικά - εργαλεία καθαρισμού, συσκευές υγιεινής και μηχανές καθαρισμού), τα οποία παράγονται με συνθήκες φιλικές προς το περιβάλλον και θα  μειώνουν την επίδραση τους στο περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις των πελατών.
  2. Υπευθυνότητα για τον Άνθρωπο με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, που θα συμβάλουν στην ελάχιστη δυνατή εσφαλμένη χρήση, για την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και την ασφάλεια της και στην πλευρά των εργαζομένων μας και στην πλευρά των πελατών - χρηστών.
  3. Υπευθυνότητα για την Νομοθεσία με την εναρμόνιση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων καθαρισμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις,  για την εγχώρια και διεθνή αγορά που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.
  4. Υπευθυνότητα στην Διαχείριση των Πόρων με την βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων (εργαζομένων, κεφαλαίου, υλικών κ.λπ) που έχει στην διάθεση της, με πλήρη σεβασμό στις ανανεώσιμες πηγές, την ανακύκλωση υλικών και την ανάπτυξη του προσωπικού.
  5. Υπευθυνότητα για μια Κοινωνική Συνεισφορά στην τοπική κοινωνία, με κοινωνικού χαρακτήρα κοινωφελών χορηγιών και δωρεών σε ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και οργανώσεις. Οι συνεισφορές διατίθενται κυρίως με προϊόντα άνευ χρέωσης..

Μερικές Πρωτοβουλίες

  • Σχεδιασμός και κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής, με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές
  • Συνεχή εκπαίδευση εργαζομένων και franchisee για πιο αποτελεσματική και αποδοτική εργασία, με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Ενίσχυση της προσπάθειας οργανώσεων μη κερδοσκοπικού ή φιλανθρωπικού σκοπού και κοινωνικών φορέων, συμμετέχοντας σε υποστηρικτικές χορηγίες